Mijn CV

L.S.Bakker
Wythústerwei 15
9051 EC Stiens.

Curriculum Vitae:

Geboren in Noord Friesland te Burum 02-09-33 en opgegroeid in Zuid Friesland.

In Lemmer de lagere school en twee jaar Mulo gevolgd. Van apr. ‘40 tot apr.’48.

Boerderij

Thuis op de boerderij gewerkt

In Sneek de Rijks landbouw-winterschool gevolgd.sept.1950-mei 1952

Milt. Dienst vervuld bij de Kon. Marine, Korps Mariniers febr.1953-nov.1954.

In de zomerperiodes verzorgde ik het vee en werkte ik op het land,

In de winterperioden verzorgde ik het vee en volgde ik cursussen aan Volks Hogescholen en Praktijkscholen voor landbouw, veeteelt en mechanisatie.

Talen geleerd door uitwisseling van en naar het buitenland.

Studie gedaan door deelname aan gevarieerd verenigingsleven

Middenstand diploma gedaan in 1957

In vrije momenten ’s zomers veel gezeild en ’s winters veel geschaatst

Zelf boerderij en loonbedrijf

In 1960 getrouwd en samen met mijn vrouw boer geworden op een klein bedrijf in Donkerbroek, Zuidoost Friesland.

Door een uitgekiende mechanisatie kon ik ook veel werk voor anderen verrichten; hierdoor ontstond een bedrijf waar koeien en varkens gefokt werden en waar ook veel loonwerk werd verricht. De arbeidsintensiteit was hoog en de verdienste niet navenant.

Heroriëntering op eigen bezig zijn en bezinning op wat ik in de toekomst wil doen leidde ertoe  dat we met het bedrijf stopten; tien jaar nadat we waren begonnen.

Justitiële Kinderbescherming

Ik ging werken in de Justitiële Kinderbescherming en werd groepsleider in een Jongens Internaat in Leeuwarden het was in sept.1970;  ik volgde in Groningen de Soc. Academie

van febr.1971-juni 1975. en werd Inrichtingswerker.

Het werk moest nu meer worden gedaan in de avonduren en ik bleef slapen op het internaat.

Vrouw en kinderen ontbeerden thuis mijn aanwezigheid.

Hierna heb ik in Groningen de opleiding voor Voortgezet Hoger Sociaal Pedagogisch Onderwijs gedaan.1975-1977. En  een privé opleiding Onderwijskunde in twee jaar.

Middelbaar Sociaal Pedagogisch Onderwijs

Ben gaan werken in het Middelbaar Beroepsonderwijs in febr.1975 .Hier werkte ik achtereenvolgens bij de Opleidingen voor Gezinsverzorgende, Bejaardenverzorgende, Activiteitenbegeleiding, Agogisch Werk en de Opleiding Sociaal Pedagogisch Werker.

Bij deze Opleidingen werkte ik aan de organisatie, gaf lessen en begeleidde de leerlingen in hun stages.Deze stages vonden plaats in Intra- Extra- en Semi-murale Instellingen, zoals:

Thuiszorg, Geestelijke Gehandicaptenzorg, Ziekenhuizen, Verpleeg- en Verzorging-

instellingen voor Ouderen, Revalidatie instellingen en de Geestelijke Gezondheidszorg. Meerdere jaren heb ik de stages gecoördineerd.

Supervisie aan de Opleiding voor Maatschappelijk Werk.

Naast het werk op school gaf ik zes jaar supervisie aan studenten van de opleiding voor Maatschappelijk Werk binnen de Agogische Academie Friesland te Leeuwarden.

Rechtenstudie Open Universiteit

Later deed ik verschillende onderdelen van de Rechtenstudie aan de Open Universiteit in Leeuwarden van 1989-1994

Stop door vervroegd uittreden.

Na twintig jaar in het Onderwijs ben ik  vervroegd uitgetreden  okt. 1994, ik was toen 61 jaar.

Als Rijks-Gecommiteerde heb ik dit Onderwijs nog vier jaar gevolgd.

Bureau Slachtofferhulp

Ben als vrijwilliger gaan werken bij Bureau Slachtofferhulp, waar ik slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen emotioneel en praktisch ondersteun.

Dit deed ik 13 jaar.

Mediation

Voor mijn persoonlijke- en beroepsontwikkeling en heb ik gebruik gemaakt van cursussen Neuro-Linguïstisch-Programmeren: Practioner en Master Practioner; in het verlengde hiervan heb ik aan de Lime Tree de zesdaagse Basis Cursus voor Mediation gevolgd. Gedurende 7 jaar heb ik mijn eigen mediation praktijk gehad, gedurende 4 jaar kreeg ik ook veel mediations doorverwezen van de Rechtbank in Leeuwarden; het betrof hier echtscheidingen.

Ouderenadvisering

In 2009 ben ik bij de gezamenlijke ouderenbonden ANBO, PCOB en KBO aan de opleiding docent Ouderenadvisering gecertificeerd; verschillende keren heb ik samen met een collega een groep vrijwilligers opgeleid tot Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA) In de gemeente Leeuwarderadeel begeleidde en coachte ik een groep van 10 VOA’s .Deze VOA’s zijn door mij bijgeschoold om als cliëntondersteuner burgers bij hun aanvraag voor een maatvoorziening te  ondersteunen.


Pottenbakken
Vanaf sept. 2003 volgde ik bij docent Paulien Ploeger in het centrum Parnas in Leeuwarden de cursus pottenbakken. Het draaien van potten en andere vormen van werken met klei heb ik hier geleerd. Bij Tjabel Klok heb ik een glazuurcursus gevolgd en bij Hans van Riessen heb ik mij verder in het ambacht bekwaamd.

Adviesraad

Vanaf 2997 tot 2018 was ik lid van de gemeentelijke WMO Adviesraad na 2015 werd deze commissie de Adviesraad Sociaal Domein  dit door de verbreding van de Gemeentelijke taak in het Sociaal Domein waarbij de WMO werd uitgebreid met Participatie en Jeugdzorg.

Hierin heb ik meegewerkt aan de formulering van verschillende gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente Leeuwarderadeel.

December 2017

L.S.Bakker